วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน?


ผมอ่านเจอในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง มีผู้เขียนกระทู้ ตั้งคำถามว่า "God กับ Jesus ต่างกันตรงไหน? " โดยมีผู้คนเข้ามาตอบกันมากมาย หลากหลายทั้งที่เป็นคริสเตียน และไม่ใช่ ผมก็นั่งอ่านไปและอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าในการเขียนบทความนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่กระจ่างให้กับผู้คนที่สนใจโดยผมจะใช้พระวจนะของพระเจ้าใน พระคัุมภีร์ไบเบิ้ล ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย (NIV) เป็นหลักอ้างอิง

เรามาดูกันที่ คำว่า God ก่อน เพื่อทำความเข้าใจว่า God คือใคร? คำว่า God ที่แปลว่า พระเจ้า ปรากฏขึ้นครั้งแรกในข้อแรกของบทแรกสุดใน Bible โดยเขียนไว้ว่า "ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก" (ปฐมกาล 1:1) ความหมายตรงนี้ หมายถึงว่า พระเจ้าดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูคำว่า Jesus ซึ่งแปลว่า พระเยซู นั้น พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทรงกำเนิดจาก หญิงพรมจารีชื่อ มาีรีย์ โดยนางได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 1:18) และพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้า (มัทธิว 3:17)

ในขั้นนี้เราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างหนึ่งคือ พระเจ้าดำรงอยู่ก่อนมนุษย์ทุกคน เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ด้วยตาของเรา เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในสภาพมนุษย์ การจะสัมผัสติดต่อกับพระเจ้านั้น ทำได้โดยอาศัย ความเชื่อและความศรัทธา เท่านั้น ส่วนพระเยซู นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า กำเนิดมาในสภาพมนุษย์ ที่มีตัวตนจริงๆ สัมผัสได้ พูดจาสั่งสอนกับผู้คนต่างๆ ในสมัยของพระองค์ได้ พระองค์ทรงลงมาตามที่พระเจ้าใช้ให้พระองค์ลงมา เพื่อบอกข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า และ ทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติให้สำเร็จ นั่นคือการไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาป โดยการสละชีพของพระองค์เอง บนไม้กางเขน (ยอห์น 19:30)

โดยสรุป พระเจ้า (God) คือพระบิดา ส่วนพระเยซู (Jesus) คือพระบุตรของพระเจ้า และ พระเจ้าดำรงอยู่ก่อนการกำเนิดขึ้นของโลก ส่วนพระเยซูกำเนิดขึ้นมาในโลก โดยเราสามารถสัมผัสได้ถึงคุณลักษณะของพระเจ้า ผ่านทางชีวิตและคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์ นั่นคือพระเยซูคือพระเจ้าที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นเอง

แท้จริงแล้วการตอบคำถามว่า God ต่างกับ Jesus อย่างไร? ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถหยิบยกมาเล่าให้ฟังได้ แต่สำหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่คริสเตียน ผมคงให้ข้อมูลเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อน ซึ่งมั่นใจว่าพอจะทำให้ท่านได้เห็นภาพความแตกต่าง ในเบื้องต้นของ God กับ Jesus

ผมนำคำตรัสของพระเยซู ที่สะท้อนความเป็นพระเจ้าในตัวของพระองค์ มาเป็นของฝากส่งท้ายให้ท่านผู้อ่านนะครับ

"เรามอบสันติสุขแก่พวกท่าน สันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้
อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลย"
(ยอห์น 14:27)


รักพระเยซูเพราะพระองค์ทรงรักเรา,

Ajbomb
16-08-09

1 ความคิดเห็น:

alexander mahon กล่าวว่า...

ขอเสริมหน่อยนะครับ จากที่คุณพูดมาก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละครับ แต่ว่าผมขอขยายความอีกหน่อยนะครับ คือ แท้ที่จริงแล้ว คำว่าพระเจ้า สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 พระองค์ ได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระบุตร(พระเยซูนั่นแหละครับ) และพระวิญญานบริสุทธิ์ ซึ่งทั้ง 3 เนี้ย รวมกันเป็นพระเจ้าเดียวครับ * ทั้ง 3 ล้วนแต่เป็นพระเจ้าครับ *