วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไม้กางเขน...รูปเคารพหรือ?


ผมรู้สึกประหลาดใจที่ บททดสอบวิชาสังคมศึกษา ของลูกสาว ซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถม 4 ในโรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่ง เฉลยว่า ศาสนาที่ไม่บูชารูปเคารพ คือ ศาสนาอิสลาม ลูกสาวผมได้ถามผมว่า ลูกเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่า คริสเตียน ไม่มีรูปเคารพ ไม่ใช่ หรือ? แล้ว ลูกก็ตอบครูไปว่า ศาสนาคริสต์ แต่เฉลยกลับออกมาเป็นอิสลาม โดยครูได้เพิ่มเติมให้ฟังว่า รูปเคารพของศาสนาคริสต์คือไม้กางเขน และ พระเยซูคริสต์

ผมค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคริสเตียนแห่งนี้ กับสิ่งที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากของครูผู้สอน และการปล่อยปละละเลยของผู้บริหารในการปล่อยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น ผมจึงได้ขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เขาทราบ แต่ท้ายสุดได้พบแค่ครูประจำชั้น ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงให้ฟังโดยหยิบยกข้อพระคัมภีร์มาแสดงให้ดูด้วย

เมื่อพระเยซู..ไม่อาจทำการอัศจรรย์...


พวกเขาถามว่า "เขาเป็นช่างไม้มิใช่หรือ? เขาเป็นลูกนางมารีย์ เป็นพี่ชายของยากอบ โยเซฟ ยูดาส กับซีโมน ไม่ใช่หรือ? พวกน้องสาวของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือ?" เขาทั้งหลายจึงไม่พอใจพระองค์ (มก 6:3)


เหตุการณ์ตอนนี้ คือตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับไปยังบ้านเกิดของพระองค์ พร้อมทั้งเทศนาสั่งสอนที่นั่น แต่ปรากฏว่า คนทั้งหลายกลับไม่มีความเชื่อถือในพระองค์ ด้วยว่าเขาเหล่านั้น เคยได้รู้จัก ได้เห็นพระองค์ และครอบครัวของพระองค์ ตั้งแต่พระองค์ยังเด็กๆ พวกเขาจึงขาดความเชื่อ และ ไม่มั่นใจว่า คนที่พวกเขาเห็นตั้งแต่เด็กๆ และเป็นแค่ช่างไม้ จะสามารถทำการอัศจรรย์ หรือ รักษาโรคใดๆ ได้