วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พลังแห่งความเรียบง่าย (Power of Simplicity)


ชีวิตของมนุษย์เรานั้น มีเพียงแค่ชีวิตเดียว แต่เรากลับยอมให้หลายสิ่งทำให้ชีวิตเราเสียเวลา จนพลาดแผนการและสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเรา  มีสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างที่คอยฉุดรั้งชีวิต ทำให้เราเสียเวลา  การเสียเวลาในบางสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้น ถือได้ว่าเป็นการเสียเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตไปเลยทีเดียว  
เมื่อเราเป็นเด็กนั้น เรามีความคิดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เหมือนเมื่อตอนเราโตเป็นผู้ใหญ่  เด็กๆ มักมีความคิดที่เรียบง่าย มองโลกไม่ซับซ้อน  นั่นคือพลังแห่งความเรียบง่าย  หรือ Power of Simplicity    ถ้าเรามีความเรียบง่ายในชีวิต เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น และเกิดผลมากขึ้นด้วย   ในพระธรรม 1 โครินธ์ 2:1-4  เขียนไว้ว่า

“พี่น้องทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยคำพูด สละสลวย หรือ สติปัญญาเลอเลิศ ขณะที่ข้าพเจ้าประกาศคำพยานเกี่ยวกับพระเจ้า ให้แก่ท่าน”